Otázka: Ktoré systémy mali na vás najväčší vplyv?

Ray Dionaldo: Sayoc Kali, Pekiti Tirsia Kali a Modern Arnis.

Otázka: Ako a prečo ste začali rozvíjať vlastný systém?

Ray Dionaldo: S cvičením FCS sme začínali u nás na dvore, keď skupina, ktorá praktizovala filipínske bojové umenia a chcela sa stretávať a trénovať rôzne štýly, bez politických rozdielov a konkurencie. Počas niekoľkých rokov sa skupina čoraz viac zväčšovala. Jeden zo základných princípov FCS je princíp veľkej rodiny (ako protiklad k princípu patričnosti k federáciám a organizáciám). Výsada FCS spočíva v tom, že problémy politiky nechávaš za dverami. Práca v skupine je založená na priateľstve a vzájomnej úcte. Ja som nikdy nemal v úmysle budovať vytvárať systém. Profesor Remi Presas aj iní majstri ma inšpirovali, aby som FCS rozvíjal ako systém. Videli, že som chcel rozvíjať a propagovať všetky filipínske bojové umenia a nevytvárať svoj vlastný štýl. Musím pripomenúť, že FCS je všestranná forma . To vlastne nie je jeden systém. Ten názov FCS zahŕňa široké spektrum systémov. Vždy sa snažím pripomenúť a vzdať úctu všetkým, ktorí vniesli svoj podiel do rozvoja FCS.

Otázka: Čím sa FCS odlišuje od iných systémov?

Ray Dionaldo: Na rozdiel od iných systémov, ktoré sa vyučujú podľa vlastných koncepcií a názorov, FCS sa zakladá na úcte k druhým systémov, ktoré sú jeho súčasťou. Inštruktor FCS môže vyučovať jeden zo základných smerov, v čistej podobe a súčasne aj rôznorodé aspekty iných systémov. Čistota základných systémov FCS sa nestráca, no môj systém sa stal niečím vyšším, než jednoduchou sumárom jeho častí.

Otázka: Čo spoločné má FCS s tradičnými štýlmi? V čom je systém tradičný a v čom už nie?

Ray Dionaldo: Doteraz používam techniky z tradičných bojových umení, ktoré som sa naučil, ako Pekiti Tirsia a Wado Ruy. Mnohé z koncepcií, ktoré nájdeme v tradičných systémoch existujú dodnes. Jednoducho bolo nutné ich trochu modifikovať a viac prispôsobiť XXI. storočiu. V tradičnom štýle nepraktikujeme kombináciu štýlov. Snažil som sa FCS zložiť z rôznych systémov, no založených na tradícii. Toto dovoľuje umožňuje zachovať čistotu techniky a rozširovať hranice ľubovoľného systému.

Otázka: Môžete uviesť príklad, ako môžu byť tradičné techniky modifikované?

Ray Dionaldo: Dobrým príkladom je odzbrojenie súpera s nožom. Niektoré systémy doteraz učia odzbrojenie tak, že využívajú časti vlastného tela, to vychádza zo starých techník, ktoré predpokladajú, že nosíte brnenie a používate dlhý meč. Dnes si tí, čo praktizujú boj s nožom, obliekajú tričko alebo bežné oblečenie, teda nie brnenie. Predovšetkým sa musia chrániť pred krátkou čepeľou noža, nie pred polmetrovou čepeľou. Práve preto hrozí nebezpečenstvo poranenia, ak niekoho odzbrojujete časťami vlastného tela bez brnenia.

Otázka: Ak berieme do úvahy, že sebaobrana a bojové umenia sú veľmi všestranné javy, čomu treba venovať najviac času a čo treba viac rozvíjať? V čom vy vidíte prednosti bojových umení a systémov sebaobrany?

Ray Dionaldo: Pre mňa nie sú bojové umenia len technikami sebaobrany. Bojové umenie je pre mňa životný štýl. To sú cvičenia a disciplína. Toto všetko sa môže využívať v bežnom živote a toto všetko nie sú len bitky. Ja sa nestaviam k svojmu umeniu ako k umeniu biť sa. Ja sa dívam na bojové umenie ako na spôsob zachovať tradície mojej vlasti. Pri bojových umeniach vidím aj možnosť stretnúť zaujímaných ľudí, stretávať sa a poznávať rôzne kultúry. Preto si vážim bojové umenia, lebo to nie je len otázka vlastnej obrany. Bojové umenia sú sprievodcami nášho života. To je ich skutočné predurčenie.

Otázka: Ktoré základné koncepcie patria do bázy techník FCS?

Ray Dionaldo: Ja sa snažím oddeľovať tradičné techniky od techník, ktoré sa uplatňujú v súčasnom modernom svete. Niektoré koncepcie, ako napr. ekonomika energie a pohybu, sú univerzálne a nemenné.

Otázka: Ak považujeme nôž za vašu najobľúbenejšiu zbraň, je práve preto dôležitou súčasťou FCS?

Ray Dionaldo: Považujem nôž za predĺženie mojej ruky. Všetko, čo môžem urobiť holými rukami, môžem urobiť aj nožom, ak trocha zmodifikujem techniku. Pritom sa nestratí ani sila, ani rýchlosť. Nôž dostáva techniku neozbrojeného boja na novú úroveň. Mojím obľúbeným nožom je kerambit, pretože dovoľuje oveľa viac, než bodať a rezať.

Otázka: Mohli by ste vymenovať vaše najobľúbenejšie techniky?

Ray Dionaldo: dávam prednosť plynulým technikám, ktoré sa robia plynule, bez prerušenia. Páči sa mi, keď jeden pohyb prechádza plynule do druhého. Vkladám dôveru do každého z nich. Ľahko je proti jednej technike postaviť kontratechniku. Existuje mnoho kontratechník, ako protiklad voči hocijakej technike. Páčia sa mi techniky, ktoré umožňujú ľahké premiestňovanie v závislosti od zmenenej situácie.

Otázka: Ak by ste mali za veľmi krátky čas naučiť človeka prežiť v situáciách, kedy ide o otázku života a smrti, čo by ste ho naučili?

Ray Dionaldo: Naučil by som ho narábať s nožom. Naučil by som ho obranné a útočné techniky s použitím noža. Nôž je smrtonosný nástroj a preto je úzko spojený s otázkami života a smrti.

Otázka: Ako vidíte budúcnosť FCS, aké sú vaše ciele rozvoja systému?

Ray Dionaldo: FCS sa rozvíja rýchlejšie, než som predpokladal. Chcel by som, aby sa systém rozšíril po celom svete. Chcel by som dosiahnuť to, čo profesor Remi Presas dosiahol v rozšírení Modern Arnis. Chcel by som zachovať vzťahy vzájomného priateľstva medzi tými, čo sa venujú FCS na celom svete, bez ohľadu na politické a iné názory.

Otázka: Aké cvičenia a formy tréningu sa uplatňujú v FCS?

Ray Dionaldo: Využívame množstvo tradičných cvičení, ako napr. Hubad. My sme od základu modifikovali a zmenili tradičné cvičenia. Využívame mnohé cvičenia prevzaté zo Sayoc Kali a v modifikovanom alebo originálnom variante. Modern Arnis mal významný vplyv na techniku palice v FCS. Ja som prevzal koncepciu profesora Presasa vo využívaní palice v ľavej ruke a tiež pri práci s palicou v pravej ruke. Využívam tiež princípy Sayoc Kali a Pekiti Tirsia Kali. Výmena rúk v priebehu boja je čistý princíp FCS, ktorý patrí do jej techník a štýlu.

Otázka: Ktorým filozofickým princípom sa riadite na tréningoch a v živote?

Ray Dionaldo: Verím na tvrdý tréning, ale tréning musí byť reálny a praktický. Aj keď trvám na tvrdom tréningu, nemám v úmysle privodiť si ujmu na zdraví. V živote sa musíme vedieť prispôsobiť podmienkam. Ja si však myslím, že bojové umenia sa tiež musia prispôsobiť silným stránkam človeka ale aj jeho hraniciam. Netreba za každú cenu robiť techniku, ktorá vám z rôznych príčin nevyhovuje. Verím na plynulý tok techník (angl. flow). Myslím si, že moje umenie stelesňuje tento princíp toku a adaptáciu na rôzne situácie. V živote sa sústreďujem na priateľstvo a hodnoty rodiny, čo uplatňujem aj v organizácii FCS.

Otázka: Čo symbolizuje emblém FCS?

Ray Dionaldo: Emblém symbolizuje spojenie starého s novým. Kris (dýka s vlnovitým ostrím), ktorá prechádza cez prizmu, vyjadruje toto spojenie. Kris je symbol starých koncepcií, z ktorých vychádza systém. Prizma zas ako rôznorodosť. Takže keď sa v prizme láme svetlo, FCS pretvára systémy, ktoré som študoval do unikátneho umenia.

Otázka: Čo má spoločné FCS s inými umeniami?

Ray Dionaldo: FCS má veľa spoločného s inými umeniami. Filipínske bojové umenia sa vytvárali pod vplyvom bojových umení okupantov. Robil som výskumy a snažil som sa nájsť korene týchto techník. Objavil som čínsky Wing Chun, indonézske systémy a tiež japonské bojové koncepcie, ktoré mali vplyv na filipínske bojové umenia a samozrejme na FCS.

Otázka: Myslíte si, že skúsenosť s tradičnými bojovými umeniami, akým je napr. karate, je užitočný?

Ray Dionaldo: samozrejme, prítomnosť dobrej základne v tradičných umeniach pomáha tomu, čo robíme. Základy sú univerzálne. Vo vyššom stupni systémy vyzerajú veľmi podobne. Na elementárnej úrovni všetky systémy vychádzajú z rovnakých základných koncepcií.

Otázka: Myslíte si, že niektoré systémy priveľmi akceptujú vyučovanie základných osnov?

Ray Dionaldo: Áno, mnohé systém ich preceňujú. Myslím, že treba rozlišovať termíny „bojové umenie“ a „staré umenie“ (tradičné). Bojové umenie je pre široký okruh ľudí. Je to to, čo učíte väčšiu skupinu alebo aj celú armádu. Obyčajne nie je možné naučiť armádu ako bojovať na najvyššej úrovni, oni potrebujú len základy. Kvantita prevyšuje kvalitu. Obete sa očakávajú, vlastne sú v podstate prijateľné. V tradičnom umení sústreďovala rodina svoje sily na prípravu každého svojho člena individuálne, lebo bojové zručnosti boli nutné na prežitie. Je to dlhý, pokračujúci proces výuky na celý život, na rozdiel od výuky más. Štúdium starého umenia je oveľa hlbšie, vyžaduje viac času.

Otázka: Čo si myslíte o tom, že niektoré štýly bojových umení nemôžu adaptovať svoju výuku na potreby novej kultúry?

Ray Dionaldo: Mnohým bojovým umeniam, vrátane filipínskeho, možno vyčítať práve toto. Mnohé sa držia svojho systému ako Biblie. No ja si nemyslím, že zakladatelia týchto systémov s tým rátali. Bruce Lee často hovoril: „Absorbuj len to čo je nutné.“ Všetky umenia sú dobré v kontexte ich utvorenia. Ľudia sa často snažia využívať bojové umenia v situáciách, na ktoré neboli určené. Nechápu, že bojové umenie bolo vytvorené pre konkrétne ciele, ale sa snažia ich používať v iných oblastiach. Nebudem predsa používať techniku Taekwondo proti nožu, tak isto nebudem používať nôž proti meču – to by bola samovražda. Rôzne situácie si vyžadujú použitie rôznych umení. V boji zblízka bude účelné používať nôž, ktorý stratí svoju efektívnosť na otvorenom priestore v boji proti nepriateľovmu meču. Nikdy netreba techniky idealizovať. Treba si ich vedieť vybrať pre konkrétnu situáciu.

Otázka: Kto je podľa vás hodný napodobňovania a autoritou v bojových umeniach?

Ray Dionaldo: Mňa, ako mnoho iných inšpiroval Bruce Lee, jeho umenie bolo dokonalé! V oblasti bojových umení je to Dan Inosanto, ktorý je pre mňa absolútnou autoritou. Nadchol mnohých ľudí a vytvoril im možnosti na štúdium rôznych bojových umení. Z osobného hľadiska profesor Remi Presas. On ma vzal pod svoje krídla a naučil ma nielen umeniu, ale aj to, ako byť inštruktorom a lídrom. Bjin Lateef Mateen mi dal základy a rodina Sayoc ma priviedla na vysokú úroveň ovládaní zbraní s čepeľou.

 

Posted by
Tagged: ,

Comments are closed.

 
Facebook